ŞUBE SAYISI ARTTI, ÇALIŞAN SAYISI AZALDI!, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ŞUBE VE PERSONEL SAYISI GELİŞMELERİ

Bankacılık sektörünün ekonomik konjonktürle çok yakından ilgili verilerinden biri kuşkusuz şube ve çalışan sayısıdır. Ekonominin büyüdüğü dönemlerde, artan şubeleşme ile birlikte çalışan sayısı da hızlı bir artış trendi içine girmektedir. Tam tersi olduğu durumlarda ise hem şube sayısının buna bağlı olarak hem de çalışan sayısının artışında duraklama olduğunu, zaman zaman da gerileme olduğunu geçmiş dönemlerde yaşanan tecrübeler göstermiştir.

Sektörün Haziran 2009 sonu itibariyle açıklanan bu kapsamdaki verilerini bu ayki yazımda değerlendirmekteyim.

Bilindiği üzere halen bankacılık sektöründe faaliyette bulunan banka sayısı 45 adettir. Aşağıdaki tabloda şube ve çalışan sayısına ilişkin yıllık ve 6 aylık gelişme rakamları yer almaktadır.

Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı

Banka Grubu Haz.08 Ara.08 Haz.09
Çalışan Şube Çalışan Şube Çalışan Şube
Mevduat bankaları 161.482 8.121 166.325 8.741 165.959 8.799
   Kamu sermayeli b. 41.478 2.269 43.333 2.416 43.689 2.458
   Özel sermayeli b. 79.622 3.955 82.158 4.290 82.080 4.309
   Fondaki b.** 277 1 267 1 266 1
   Yabancı sermayeli b. 40.105 1.896 40.567 2.034 39.924 2.031
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.340 53 5.273 49 5.296 52
Toplam 166.822 8.174 171.598 8.790 171.255 8.851

Kaynak TBB

Tablodan da görüleceği üzere, bankacılık sektöründe çalışan sayısı 171.255 iken, şube sayısı 8.851 olmuştur.

Haziran 2009 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 26’sı kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 48’i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 23’ü yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edilmiştir.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.186’dır. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 14.563, özel sermayeli bankalarda 7.462 ve yabancı sermayeli bankalarda 2.348’dir.

Bankacılık sektöründe nitelikli çalışan istihdam ettiği bilinmektedir. Bu kapsamda çalışanların eğitim düzeyi itibariyle dağılımına bakıldığında, % 71’lik bölümünün yüksek öğrenimli olduğu görülmektedir.

 

Öğrenim Gruplarına Göre Banka Çalışanları

 

 İlkokulu 

Bitiren

Orta Öğretim  Kurumlarını  Bitiren Yüksek Öğretim  Kurumlarını Bitiren Yüksek Lisans ve Doktora Yapan  

 

 

Toplam     

Mevduat bankaları 2.118 39.417 117.288 7.136 165.959
   Kamu sermayeli b. 747 12.685 28.141 2.116 43.689
   Özel sermayeli b. 675 16.402 61.916 3.087 82.080
   Fondaki b. 20 132 106 8 266
   Yabancı sermayeli b. 676 10.198 27.125 1.925 39.924
Kalkınma ve yatırım bank. 445 1.038 3.281 532 5.296
Toplam 2.563 40.455 120.569 7.668 171.255

 

Kaynak: TBB

Haziran 2009 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1’i ilköğretim, yüzde 24’ü orta öğretim, yüzde 71’i yüksek öğretim kurumları mezunu, yüzde 4’ü ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların % 69’unu yüksek öğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış çalışan oluşturmaktadır. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında % 79, yabancı bankalarda % 73 ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise % 72 seviyesindedir.

Şube ve çalışan sayısındaki rakamsal gelişmelere bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

2001 Şubat krizinden sonraki gelişmelere genel olarak bakıldığında, aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, 2005 yılında toparlanmaya başlayan ve hızlı bir gelişme sürecine giren sektörde, 2008 yılından itibaren yavaşlama hatta duraklama olduğu görülmektedir.

 

Yıllar İtibariyle Şube ve Personel Sayısı

Yıllık bazda şube sayısındaki artış % 8,3, çalışan sayısındaki artış ise % 2,7 iken, son altı aylık artış oranlarında çalışan sayısında %0,2 gerileme, şube sayısında ise % 0,7 artış görülmektedir.

Şube ve Personel Sayısında Bir Önceki Döneme Göre Değişme

Mevduat bankaları açısından gelişmeler incelendiğinde piyasalardaki gelişmelerin etkilerinin bu banka grubunda daha keskin olduğu görülmektedir. Nitekim, mevduat bankaları açısından şube ve çalışan sayısındaki değişime biraz daha geriye giderek ve yıl içi çeyrek dönemler itibariyle bakıldığında aşağıdaki grafikte görülen gelişmeler ortaya çıkmaktadır.

 

Şube ve Personel Sayısında Bir Önceki Döneme Göre Değişme

 

Kaynak: TBB (sadece mevduat bankalarını içermektedir)

 

Yıl içi çeyrek periyotlar halindeki gelişmeler detaylı incelendiğinde, azalma trendinde çalışan sayısının öncelikli olduğu, şube sayısındaki azalışın bunu izlediği görülmektedir. Nitekim 2007 yılı 3. çeyreğinden itibaren grafikten izleneceği üzere çalışan sayısının azalmasının arttığı, 2008 yılı 2. dönemindeki kısa bir duraklamadan sonra, 2008 yılının 3. çeyreğinden sonra hızın devam ettiği, 2009 yılında ise değişimin negatife döndüğü görülmektedir.

Şube sayısının gelişmeleri gecikmeli takip ettiği bu dönemlerde, artış hızının 2008 yılının 3. döneminde hız kestiği, yavaşlamanın başladığı, 2008 yılı sonundan itibaren de değişim hızının şube sayısında da negatife döndüğü görülmektedir.

Ekonomik konjonktüre bağlı olarak bankaların da bu ortamda ve bu gelişmeler karşısında proaktif davranmaları doğaldır. Güvene dayalı kurumlar olan bankaların, yabancı kaynak ağırlıklı çalıştıkları ve ekonomideki kaynakların yine ekonomiye aktarılmasında oynadıkları önemli rol dikkate alındığında, risklere karşı daha tutucu davranmaları kadar doğal başka bir şey olamaz.

Gayrisafi milli hâsıladaki azalma, reel sektördeki kapasite kullanım oranlarındaki gelişmelerin finans kesimine yansımamasını beklemek mümkün değildir.

Aynı zamanda bankaların son yıllarda ön planda tuttukları risk yönetimi politikaları da daha dikkatli olmalarını sağlayan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu gelişmelere bir başka penceren bakıldığında, farklı yorumlar yapmak da mümkün olmaktadır. Şube başına düşen çalışan sayısı açısından bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.

ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÇALIŞAN SAYISI

  Haz.08 Ara.08 Haz.09
Mevduat bankaları 19,88 19,03 18,86
Kamu sermayeli bankalar 18,28 17,94 17,77
Özel sermayeli bankalar 20,13 19,15 19,05
Fondaki bankalar 277,00 267,00 266,00
Yabancı sermayeli bankalar 21,15 19,94 19,66
Kalkınma ve yatırım bankaları 100,75 107,61 101,85
Toplam 20,41 19,52 19,35

Tablo incelendiğinde, sektör genelinde şube başına düşen çalışan sayısı gelişmelerine paralel olarak en fazla azalmanın 1,5 kişi ile yabancı sermayeli bankalarda olduğu, bu grubu 1,09 kişi ile kalkınma ve yatırım bankalarının izlediği, sonrasında 1,08 kişi ile özel bankaların izlediği, son sırada ise şube başına çalışan sayısındaki azalmada 0,51 kişi ile kamu bankalarının geldiği görülmektedir.

Bankalarda şube başına çalışan sayısındaki azalma, etkinlik ve verimlilik açısından önemli göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda bankalar da etkinlik ve verimlilik artırıcı çalışmalarını sürdürmektedirler. Bunun sonucu olarak şube sayısında geçen yıla göre % 8,3’lük azalmaya karşılık, çalışan sayısındaki % 2,7’lik azalma, doğal olarak şube başına düşen çalışan sayısında azalmayı da beraberinde getirmektedir. Nitekim 2008 yılı Haziran döneminde sektörde şube başına düşen çalışan sayısı 20,41 kişi iken, 2009 yılı Haziran ayı itibariyle 19,35 kişi olmuştur.

Sektörde faaliyette bulunan bankalar detaylı incelendiğinde bazı bankalarda hem şube hem de çalışan sayısında artış olduğu, ancak şube sayısındaki artışın çalışan sayındaki artıştan daha hızlı olması nedeni ile şube başına düşen çalışan sayısında azalma olduğu görülmektedir. Etkinlik ve verimlik artırıcı çalışmaların ön plana çıktığı bankalarda hedeflenen sonuçlardan biri olan bu gelişmenin sağlanması da doğaldır.

Önümüzdeki dönemde sektör genelinde şube ve çalışan sayısı açısından artışların bir süre daha beklenmemesi doğaldır. Ancak, uluslar arası piyasalardaki gelişmelerin olumluya dönmesi ile birlikte iç piyasalarda da dengelerin sağlanması sonucunda finans sektörünün hızlı bir toparlanma ve gelişme göstereceği ifade edilebilir